esther kornalijnslijper

sharing stories & supporting selfcare

vertraagt en staat even stil

Privacybeleid esther kornalijnslijper

sharing stories & supporting selfcare

Over het privacybeleid

Esther Kornalijnslijper sharing stories & supporting selfcare geeft om je privacy. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb en ga zorgvuldig om met de informatie die ik over je heb verzameld. Ik stel je gegevens nooit ter beschikking aan derden.


Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Esther Kornalijnslijper sharing stories & supporting selfcare. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 21/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over je door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik aan je je uit op welke wijze ik je gegevens opsla en hoe ik deze tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de verstrekte persoonsgegevens.


Als je vragen heeft over dit privacybeleid kun je contact me mij opnemen, je vindt de contactgegevens aan het einde van dit privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze ik je gegevens verwerk, waar deze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken worden gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Beheer website

De website wordt beheerd door comedi.nl. Persoonsgegevens die je achterlaat via het contactformulier of op andere wijze via deze website worden in het beheerdersgedeelte van de website opgeslagen. comedi.nl heeft toegang tot het beheerdersgedeelte om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. De website wordt gehost bij Mijn Domein, zij zijn verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL- encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Door de webhost en websitebeheerder worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.


Webhosting

Mijn DomeinIk neem webhosting- en e-maildiensten af van Mijn Domein. Mijn Domein verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Mijn Domein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Mijn Domein is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.


E-mail en mailinglijsten

Alle bevestigingsmails die je ontvangt van mijn website en webformulieren worden verzonden via de servers van Mijn Domein. Mijn Domein zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Ik verstuur nieuwsbrieven vanuit Mailchimp. Alle e-mails worden verstuurd vanuit het e-mail adres info@estherkornalijnslijper.com. Onderaan mijn nieuwsbrieven staat een link om je uit te schrijven. Als je hier op klikt zal je geen nieuwsbrief meer ontvangen.


Je persoonsgegevens worden door Mijn Domein en MailChimp beveiligd opgeslagen. Mijn Domein maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.


Mijn Domein

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Domein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van je en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn Domein heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al mijn e-mailverkeer vertrouwelijk.


Facturatie en boekhouden

Acumulus van Siel

Voor mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van Acumulus (www.siel.nl). Dit pakket wordt gebruikt voor het administreren van facturen. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot de afgenomen dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van facturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Acumulus is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Acumulus gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Ik gebruik je gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Ik gebruik je gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met mij deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op je verzoek – op een later moment contact met je op te nemen, vraag ik hiervoor expliciet je toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij en wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Esther Kornalijnslijper sharing stories & supporting selfcare op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen je gegevens te delen, maar ik zal mij binnen de mogelijkheden die de wet mij biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je cliënt van mij bent. Dit betekent dat ik je persoonlijke gegevens bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer van mijn diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij mij aangeeft zal ik dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.


Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je zich op deze rechten kunt beroepen.


In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik je vragen je te legitimeren. Ik houd een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer.


Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat ik je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruik.


Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.


Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheidJe hebt altijd het recht om de gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking aan mij doen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd stuur ik je op het bij mij bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens ik over je heb verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.


Recht van bezwaar en overige rechten

Je het in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Esther Kornalijnslijper sharing stories & supporting selfcare. Als je bezwaar maakt staak ik onmiddellijk de gegevensverwerking in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die ik verwerk (of laat verwerken) aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.


Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met mij op.

Cookies

Cookies Google Analytics

Via deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring. Momenteel is dit niet het geval.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik behoud te allen tijde het recht het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop ik reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerk, dan breng ik je daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens esther kornalijnslijper sharing stories & supporting selfcare

Contactpersoon voor privacyzaken:

Esther Kornalijnslijper

E-mail: info@estherkornalijnslijper.com

Telefoon: 06-54677298